Onze visie op kinderopvang

Onze kinderopvang in Sint-Amandsberg heeft een duidelijke pedagogische visie. Goede kinderopvang is in de eerste plaats veilig, zodat u uw kind met een gerust hart achterlaat. Uw kind krijgt bij ons verzorging en geborgenheid. Het is onze bedoeling om kinderen op te vangen in een gezellige, familiale sfeer. Er zijn vaste kindbegeleiders, waardoor een vertrouwensband met de kindjes gecreërd wordt. Pirateneiland beschikt over kindvriendelijk ingerichte ruimtes met een ruime keuze aan pedagogisch verantwoord speelgoed. Wij geven de kinderen de ruimte om naar hartelust te spelen en te ontdekken.

Individuele ontwikkeling

We proberen een sfeer te scheppen waarin kinderen zich als individu kunnen ontwikkelen. Daarvoor is veiligheid en ruimte nodig, in de letterlijke en figuurlijke betekenis. Een open en plezierige sfeer is belangrijk voor ieder kind afzonderlijk en voor de groep als geheel. De opvang stimuleert daardoor als vanzelf de ontwikkeling van uw kind. Kinderen gaan op verkenning, experimenteren en verleggen hun grenzen.

Pirateneiland hanteert hoge kwaliteitsnormen om ervoor te zorgen dat de kinderen zich goed voelen in de opvang. Om een goede pedagogisch verantwoorde kinderopvang te blijven garanderen wordt er gezorgd voor geregelde vormingen en bijscholingen.

We vinden het belangrijk dat we de kinderen liefde en structuur geven. Met 'liefde' bedoelen we dat we er echt willen zijn voor het kind en dat we voor het kind openstaan. Onder 'structuur' verstaan wij ritme, zoals de vaste dagindeling en het aangeven van grenzen. Wie met anderen samenleeft, heeft structuur nodig. Dat geldt zeker voor kinderen. Een heldere structuur zorgt er ook voor dat de sfeer in de groep goed is en blijft.

Pirateneiland respecteert de gewoontes en het ritme van de allerkleinsten tot ongeveer 12 maanden, wat wil zeggen dat ze mogen slapen en eten zoals zij het nodig hebben! Bij de oudere kindjes proberen we - in samenspraak met jullie, de ouders - een ritme van slapen, spelen, eten te vinden dat in het dagelijks leven past. De groepsopvang is een reële aanvulling op de opvoeding thuis, een deel van de vrije tijd en een element van sociale opvoeding.

We hebben ook respect voor de autonomie van het kind. We accepteren dan ook dat kinderen een eigen wil hebben en graag groot willen worden. Wij stimuleren kinderen om hun zelfstandigheid te ontwikkelen. Uiteraard zijn een paar dingen niet toegestaan. Slaan, bijten en elke andere vorm van pijn doen is absoluut verboden! Wie dit doet gaat een beetje in ‘time-out’.

 

Criteria, kwaliteit en accenten

Pirateneiland legt het accent op spelaanbod, animatie en eigen initiatief van het kind. We streven naar een geborgen en vriendelijke sfeer met mogelijkheden tot avontuur. Hierbij ligt het accent op de vrije tijd van de kinderen. Aangezien bezig zijn belangrijker is dan presteren moet zelfinitiatief een kans krijgen. Er is dan ook ruime aandacht voor elk individueel kind. Ze kunnen zich uitleven in spontaan vrij spel en hebben daarnaast nog een ruime keuze aan goed voorbereide activiteiten. Elk kind is vrij om hieraan deel te nemen.

De groepsopvang valt onder het Decreet Kinderopvang Baby’s en Peuters. Dit betekent dat we een kwaliteitsvolle opvang bieden en een systeem uitwerken dat garandeert dat de kwaliteit ook daadwerkelijk gehaald wordt.
De groepsopvang zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. De groepsopvang wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

Om dit te verwezenlijken werkt de groepsopvang volgens de criteria van de MemoQ voor het evalueren van het pedagogisch functioneren. Dit is geen verplichting maar met het instrument kan de groepsopvang haar visie op pedagogische kwaliteit concreter krijgen; komt de groepsopvang beter tegemoet aan wat de regelgeving van ons vraagt over het omgaan met kinderen en gezinnen en kan de groepsopvang aan de slag gaan met de vaststellingen uit de inspectiebezoeken waar met het instrument van Zorginspectie naar de pedagogische kwaliteit werd gekeken.

MeMoQ staat voor Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit (Q) van kinderopvang van baby's en peuters. We weten dat kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit langdurige positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 6 dimensies: welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving, gezinnen en diversiteit.

Ouders worden hierbij betrokken d.m.v. een enquête, dagelijkse gesprekken met begeleid(st)ers en verantwoordelijken,… 
Verder doen we actief aan ouder & grootouderparticipatie en nodigen we hen uit op een aantal activiteiten.

Hoe zorgen wij voor de veiligheid van de kinderen?

  • Speelgoed: het speelgoed dat we gebruiken is allemaal veilig en verantwoord speelgoed. De kinderen gebruiken speelgoed dat volledig aangepast is aan hun leeftijd.
  • Brandveiligheid: vooraleer een kinderdagverblijf wordt geopend dient er een controle te gebeuren door een inspecteur van de brandweer. Pirateneiland is volledig volgens de laatste richtlijnen brandveilig gemaakt. Voor de meeste zaken werken we dan ook samen met een gespecialiseerde firma die alles jaarlijks komt controleren.
  • Afhalen: de kinderen worden door ons enkel meegegeven aan de ouders, tenzij we vooraf werden gewaarschuwd. Indien we niet op de hoogte zijn, zullen de ouders eerst worden gecontacteerd vooraleer we de kinderen toevertrouwen aan de afhaler.
  • Medicatie: voordat we medicatie toedienen dienen we in het bezit te zijn van een ondertekende toestemming van de dokter of de apotheker. Op die manier weten we perfect welk product en welke hoeveelheid moet worden toegediend en kunnen we misverstanden vermijden. Verder wordt de medicatie ver uit het bereik van de kinderen gehouden.
  • Kind en gezin: Bij (onaangekondigde) controles zien de inspecteurs van het agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erop toe dat de hele werking van het kinderdagverblijf veilig gebeurt. Bij opmerkingen houden we er dan rekening mee om alles zo snel mogelijk aan de nieuwe reglementering aan te passen.

Online kunt u uitgebreide informatie terugvinden over onze prijzen, de aanvraag van een plaats en alle andere nuttige documenten. We richten ons op de behoeften van het kind en kunnen daarbij de inbreng van ouders niet missen.  Laat het ons weten als u met iets zit in verband met de opvang. Zijn er vragen of opmerkingen? Zeg het gerust! Wij kunnen pas iets doen als we ervan weten!

Pedagogisch beleid in beeld: klik hier.

Back to Top